Bekijk onze producten

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van de heer Nicola Troffaes (hierna “Green Carrot” en de “Onderneming”).

Contactgegevens:

Nicola Troffaes

Gentsestraat 31/11

9300 Aalst 

Telefoon: +32 (0) 478 667 689

E-mailinfo@greencarrot.be

Ondernemingsnummer: 0812.273.050

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

De Onderneming biedt u een vertaling van de Nederlandstalige versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden aan, louter voor uw gebruiksgemak. Het gebruik van de website wordt evenwel uitsluitend beheerst door de Nederlandstalige versie van de algemene gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden of afwijkingen tussen de Nederlandstalige versie en de vertaalde versie zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.

2. Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Green Carrot of rechthoudende derden.

3. Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie die Green Carrot verschaft op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd door de bezoeker. Green Carrot zorgt er wel voor dat de informatie volledig, nauwkeurig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich steeds onjuistheden voordoen. Indien er zich onjuistheden voordoen, zal Green Carrot de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen kan hij steeds de beheerder van de site contacteren via info@greencarrot.be 

Green Carrot kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van deze site kan op ieder ogenblik zonder aankondiging aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Green Carrot kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de website of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

In geen enkel geval kan Green Carrot op directe of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van deze website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere goederen van de bezoeker.

De website van Green Carrot kan hyperlinks bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s van derden. Deze link impliceert niet dat dit een impliciete goedkeuring is van de inhoud van de derdenpagina’s. Green Carrot heeft geen zeggenschap over de inhoud op derdenpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade door het gebruik van deze pagina’s.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De interpretatie en toepassing van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, alsook het gebruik van de website waarop zij betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zijn bevoegd in geval van geschillen die naar aanleiding van het gebruik van deze website zouden ontstaan.

5. Privacyverklaring 

5.1. Verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. 

Green Carrot verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier, het bestelformulier, bij het aanmaken van een account of bij het inschrijven op de nieuwsbrief. 

Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, beroep, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens / kredietkaartinformatie.

De aldus bekomen gegevens worden door Green Carrot enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren,  de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om Green Carrot in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om Green Carrot toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier, het bestelformulier, bij het aanmaken van een account of bij het inschrijven op de nieuwsbrief.

Green Carrot kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

  • wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Green Carrot en de betrokkene;
  • wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming te behartigen
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;
  • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Green Carrot wordt opgedragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via info@greencarrot.be  

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (02) 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door cPanel, Inc.

5.2. Contactformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier op de website, zal Green Carrot deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post  op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn. 

De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen met info@greencarrot.be

5.3. Bestelformulier

Uw persoonlijke gegevens worden eveneens opgeslagen door Green Carrot wanneer u een bestelling plaatst via het bestelformulier van de webshop. Dit laat ons toe om uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal de gegevens zijn opgeslagen, worden zij bewaard in uw persoonlijke rekening zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoelen. Hierdoor zullen uw latere transacties bovendien sneller verlopen. 

Bij het plaatsen van een bestelling zal u worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor u uitdrukkelijk uw toestemming verleent met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze verwerking van persoonsgegevens is absoluut noodzakelijk voor de goede uitvoering door Green Carrot van de door u geplaatste bestelling.

5.4 Account

Als u nieuw bent als bezoeker of klant, of voor de eerste maal uw aankopen via de website van Green Carrot verricht, dient u zich te registreren om een account aan te maken. 

Green Carrot vraagt daarbij naar die persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om een vlotte levering en service mogelijk te maken. Uw gegevens bevinden zich bij Green Carrot in een veilige omgeving: zowel uw persoonlijke als bankgegevens zijn beschermd.

Uw gegevens worden door Green Carrot ook gebruikt om u nog beter te dienen en u op de hoogte te houden van voor u mogelijk interessante aanbiedingen en producten. Indien u dit niet (meer) wenst, kan u zich eenvoudig uitschrijven voor deze dienst via mail naar info@greencarrot.be

De bezoeker zal bij het aanmaken van het account worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen met Green Carrot via info@greencarrot.be

5.5. Nieuwsbrief

De persoonsgegevens van de bezoeker zullen ook worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, mits een dubbele opt-in is gebeurd. Dit impliceert dat de bezoeker vooreerst bij het invoeren van zijn gegevens op de website van Green Carrot het vakje heeft aangevinkt waarmee hij bevestigt de nieuwsbrief te willen ontvangen. Vervolgens zal de bezoeker een bevestigingsmail ontvangen waarna hij nogmaals moet bevestigen dat hij de nieuwsbrief wilt ontvangen. 

De in dit verband verzamelde persoonsgegevens blijven bewaard zolang ze noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. Zij kunnen echter steeds ingekeken, gewijzigd en verwijderd worden door contact op te nemen via info@greencarrot.be. De bezoeker kan zich ook te allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrief door op de daartoe bestemde link te klikken in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met Green Carrot via info@greencarrot.be

5.6. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

5.7. Kinderen

Green Carrot heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan zestien jaar, of om marketingacties naar hen toe te voeren.

De Onderneming adviseert ouders om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daarvoor de nodige ouderlijke toestemming werd gegeven.

Zodra een persoon die een ouderlijke verantwoordelijkheid draagt merkt dat zijn of haar kind zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan Green Carrot, verzoekt de Onderneming hem of haar om Green Carrot te contacteren via info@greencarrot.be . Green Carrot zal dan binnen een redelijke termijn alle betrokken bestanden verwijderen uit haar systeem.

6. Cookie policy

6.1. Toestemming

Door het gebruik van cookies verzamelt Green Carrot uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming hiervoor vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u Green Carrot deze uitdrukkelijke toestemming. U kunt op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door Green Carrot intrekken. 

6.2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door Green Carrot op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan Green Carrot informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de Green Carrot-website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar info@greencarrot.be. De website van Green Carrot maakt gebruik van verschillende cookies die we in een onderstaande tabel oplijsten. Green Carrot maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

6.3. Welke cookies gebruikt Green Carrot?

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

CookieDoeleindeData ontvangerVerwijdering
_gaAnalyseGreen Carrot2 jaar
_gidAnalyseGreen Carrot1 dag
_unamAnalyseGreen Carrot9 maand

6.4. Google en Google Analytics

De website van Green Carrot gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van Green Carrot zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

CookieDoeleindeData ontvangerVerwijdering
_gaAnalyseGoogle2 jaar
_gidAnalyseGoogle2 dagen
_gatHerkenning gebruikerGoogle1 dag
SAPISIDHerkenning gebruikerGoogle2 jaar
APISIDHerkenning gebruikerGoogle2 jaar
SSIDHerkenning gebruikerGoogle2 jaar
CONSENTHerkenning gebruikerGoogle20 jaar
HSIDHerkenning gebruikerGoogle2 jaar
NIDHerkenning gebruikerGoogle1 jaar
OGPCHerkenning gebruikerGoogle10 dagen
SIDHerkenning gebruikerGoogle2 jaar
1P_JARHerkenning gebruikerGoogle1 dag
AIDHerkenning gebruikerGoogle3 maand
SIDCCHerkenning gebruikerGoogle3 maand
SHerkenning gebruikerGoogle

6.5. LiveChat

LiveChat Inc. is een tool om via chatberichten snel met de gebruiker in contact te komen. LiveChat  Inc. maakt gebruik van cookies om persoonsgegevens te verzamelen om het ch atgesprek vlot en efficiënt te laten verlopen. Voor meer informatie: https://www.livechatinc.com/privacy-policy/

De volgende cookies zijn door LiveChat ingesteld:

CookieDoeleindeData ontvangerVerwijdering
__livechatAnalyseLiveChat3 jaar

6.6. Mailchimp

MailChimp is een Marketing Automation Platform waarmee de nieuwsbrief van Green Carrot wordt verstuurd. Door in te schrijven op de nieuwsbrief worden gegevens verzameld in een database in MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies op de website om de gebruiker te herkennen en aan te geven of hij al is ingeschreven of niet op de nieuwsbrief. Voor meer informatie over gegevensverwerking door MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

De volgende cookies zijn door MailChimp ingesteld:

CookieDoeleindeData ontvangerVerwijdering
_gaAnalyseMailChimp3 jaar
_mcgaAnalyseMailChimp
MC_USER_INFOAnalyseMailChimp1 maand
OptanonConsentAnalyseMailChimp1 jaar
_mcidAnalyseMailChimp1 jaar
OptanonAlertBoxClosedAnalyseMailChimp9 maand
UptimizelyEndUserIdAnalyseMailChimp4 maand
__zlcmidAnalyseMailChimp1 jaar
_mcAnalyseMailChimp1 maand

6.7. Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds Green Carrot contacteren via info@greencarrot.be 

6.8. Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL